REGULAMIN SERWISU

  1. Właścicielem serwisu jest firma Adrian Albecki Freelancer, NIP: 587-16-40-082, REGON: 363241550.
  2. Właścicielem serwisu udostępnia system umożliwiający hostowanie sklepu z usługami do gry CS:GO i innych opartych na silniku source.
  3. Użytkownikiem serwisu jest osoba, która założyła własny sklep w ramach serwisu.
  4. Włąściciel serwisu nie odpowiada za sklepy oraz procedury przyjętę w hostowanych sklepach użytkowników.
  5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak i cennika.
  6. Właściciel serwisu nie odpowiada za straty spowodowane niedostępnością usługi.
  7. Użytkownik zgadza się na pobieranie prowizji i opłat zgodnych z cennikiem.
  8. Uzytkownik ma prawo korzystać z systemu na dowolnej liczbie serwerów.
  9. Dane użytkowników, którzy nie logowali się od ponad 12 miesięcy mogą zostać skasowane.
  10. Historia operacji, logi i dane transakcji mogą zostać skasowane po upływie 12 miesięcy.
  11. W przypadku zerowego salda konta, sklep użytkownika zostaje zablokowany.
  12. Sklep, w którym od 30 dni nie zostały przeprowadzone żadne transakcje może zostać skasowany wraz z wszystkimi danymi.
  13. Właściciel serwisu nie odpowiada za usługi dostarczane przez użytkownika serwisu.
  14. Właściciel serwisu nie odpowiada za utracone dane.
  15. W przypadku działania użytkownika na szkodę serwisu, jego usługi mogą zostać zawieszone lub skasowane.
  16. W przypadku niskiego poziomu salda sklepu, API płatności zostają zmienione na płatności korzystające z API sklepcs.
  17. Sklep umożliwia przyjmowanie wpłat za pomocą przelewów, PaySafeCard oraz PayPal z wykorzystaniem płatności sklepcs.pl - wpłaty te są przypisywane do wirtualnego portfela sklepu użytkownika.
  18. Środki zgromadzone w wirtualnym portfelu służą do utrzymania konta użytkownika lub mogą zostać wykorzystane do zakupu innych usług świadczonych przez firmę Adrian Albecki Freelancer.
  19. Użytkownik ma możliwość skorzystania z API płatności firm trzecich, wymaga to założenia konta w serwisie płatności, z których użytkownik chce skorzystać oraz wpisania w panelu administratora sklepcs.pl odpowiednich danych.


  REGULAMIN PŁATNOŚCI PAYSAFECARD

  pobierz


  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Adrian Albecki Freelancer. Dane kontaktowe: live4net@gmail.com zwanym dalej 'Administratorem'.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do korzystania z serwisu sklepcs.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres posiadania konta w serwisie przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
  4. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
  c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. 'prawo do bycia zapomnianym'), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
  - dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
  - Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  - Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
  - Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  - Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
  e. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
  5. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta.


  REKLAMACJE

  1. Reklamacje należy zgłaszać e-mailowo, pisząc na adres: live4net@gmail.com
  2. Reklamacje zostają rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych
  3. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: live4net@gmail.com. Sklepcs.pl niezwłocznie potwierdzą otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  4. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.